ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С използването на уебсайта ни, се съгласявате с всички условия и положения, посочени в
настоящите общи условия.

ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Информацията, предоставена на нашия уебсайт, е само за информационни цели. Не носим
отговорност за точността или пълнотата на информацията, публикувана на уебсайта, и не
поемаме задължения за актуализиране на тази информация.

ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът ни може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, които не се
контролират от нас.

ПОЛИТИКА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Естетичният център използва система за видеонаблюдение, с цел осигуряване на
сигурността на персонала, клиентите и имуществото.

Записите от видеонаблюдението се събират само в областите на естетичния център, които
са обозначени като обекти от видеонаблюдение. Записите се използват само за целите на
сигурността и защитата на персонала, клиентите и имуществото на центъра. Записите
могат да бъдат използвани при разследване на инциденти или нарушения на правилата.

Записите от видеонаблюдението могат да бъдат предоставени на компетентни органи или
трети страни, ако това е необходимо в съответствие с приложимото законодателство на
Република България. Всеки достъп до записите се документира и се осъществява само в
случаи, когато е установено законно основание за такова предоставяне.

Записите от видеонаблюдението се съхраняват за определен период от време, в
съответствие със законодателството на Република България и вътрешните правила на
естетичния център. Записите се съхраняват на защитени медии и се предприемат
необходимите мерки за предотвратяване на неразрешен достъп до тях. По изтичане на
срока за съхранение, записите се унищожават по начин, който гарантира тяхната
неповторимост и невъзстановимост.

Лицата, засегнати от видеонаблюдението, имат право на достъп до собствените си записи,
при условие че такова право не ограничава правата на трети страни или не нарушава законодателството.

За да упражнят своите права, лицата трябва да представят писмена
заявка до управителя на естетичния център.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПУШЕНЕ

В естетичния център се спазват политики, насочени към подобряване на здравето на
нашите клиенти и персонал.

Пушенето е забранено във всички закрити помещения на естетичния център, включително
стаи за процедури, офиси, фоайета и тоалетни. Това включва всякакви видове цигари,
включително елекртонни цигари, електронни наргилета и всички други устройства за
пушене.

Центърът разполага с определени специални зони за пушене на открити общи площи,
където е разрешено пушенето. В такива зони се прилагат всички приложими правила и
регулации за пушенето, включително необходимите разстояния от входовете и изходите,
както и предоставяне на пепелници.

Центърът запазва правото си при нарушаване на забраната за пушене в закрити
помещения да начисли такса за почистване в размер от 200 лева.

ПОЛИТИКА ЗА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ

Естетичният център се стреми да осигури безопасна и сигурна среда за всички свои
клиенти и персонал.

Притежаването, носенето и използването на огнестрелни оръжия се забранява на
територията на естетичния център и свързаните с него обекти. Това включва всякакви
видове огнестрелни оръжия, включително пистолети, пушки, револвери и други подобни
предмети.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАГУБЕНИ ВЕЩИ

В естетичния център се стремим да осигурим приятно и безопасно преживяване на всички
наши клиенти.

В случай на загуба на лични вещи по време на престоя в естетичния център, клиентите
трябва незабавно да информират персонала за случилото се. Естетичният център не носи
отговорност за загубени или повредени вещи, освен ако не може да се докаже, че това е
резултат от небрежност или неправомерни действия от страна на персонала.

Ако персоналът на естетичния център намери загубена вещ, тя ще бъде предадена на
рецепцията на центъра.

Загубените вещи ще се съхраняват в естетичния център за период от 1 година. След
изтичане на периода на съхранение, намерените вещи, които не са били претендирани,

могат да бъдат дарени на благотворителни организации или разпоредени по друг начин,
както центърът прецени.

Клиентите носят отговорност за собствените си вещи и трябва да внимават за тяхната
сигурност и поддържане.

ПОЛИТИКА ЗА УВРЕЖДАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Клиентите трябва да проявяват уважение и грижа към собствеността на други клиенти и
имуществото на естетичния център.

Забранява се умишленото увреждане, повреждане или кражба на собствеността на други
клиенти или имуществото на центъра.

В случай на установено увреждане или повреда на собствеността на друг клиент или
центъра, виновните лица ще бъдат длъжни да поемат отговорността и да покрият
финансовите или материалните загуби.

Естетичният център си запазва правото да предприеме необходимите действия,
включително прилагането на санкции, според своите вътрешни правила и съответните
закони на Република България.

ПОЛИТИКА ЗА ПРАВО НА ОТКАЗ НА ДОСТЪП НА УСЛУГИ

Естетичният център си запазва правото да откаже достъп до своите услуги на клиенти,
които нарушават правилата на центъра, демонстрират неподходящо поведение или
представляват риск за безопасността и доброто обслужване на другите клиенти и
персонала.

Решението за отказ на достъп може да бъде взето след уведомяване на клиента и при
спазване на справедливостта и законовите изисквания на Република България.

Причини за отказ на достъп:
– Нарушаване на правилата на центъра, включително неподходящо поведение,
агресия, дискриминация или неуважение към други клиенти или персонал.
– Неизпълнение на инструкции от страна на клиента, които са от съществено
значение за безопасността и доброто обслужване.
– Представляване на риск за безопасността или здравето на клиента или други лица в
естетичния център.
– Неплащане на предоставена услуга.
– Клиенти под въздействието на алкохол, наркотици или други опияняващи вещества.

ПОЛИТИКА ЗА БОЛЕСТИ И ЕПИДЕМИИ

В естетичния център придаваме голямо значение на здравето и безопасността на нашите клиенти
и персонал.

Персоналът на центъра е обучен да използва подходящи хигиенни методи и продукти за
почистване и дезинфекция на общите повърхности и инструменти.

Клиентите, които имат симптоми на болест или са били изложени на заразни болести, трябва да
отложат своето посещение в естетичния център до излизането им от периода на заразност или
след консултация с медицински специалист.

Центърът има право да откаже обслужване на клиенти, които проявяват симптоми на болест или
са рискови за разпространението на инфекции и епидемии.

В естетичния център се извършва редовно почистване и дезинфекция на всички общи зони,
работни повърхности и инструменти, спазвайки препоръките на здравните организации и
властите. Клиентите също трябва да спазват повишена хигиена, като се мият редовно и използват
предоставените от центъра средства за дезинфекция, когато е необходимо.

ПОЛИТИКА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

С цел спазване на безупречна хигиена, политиката на естетичния център не позволява
присъствието на домашни любимци на територията на центъра, с изключение на животни за
подпомагане на хора със специални нужди.