ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В естетичния център придаваме голямо значение на защитата на личните данни на
нашите клиенти. Настоящата политика за защита на личните данни обяснява как
събираме, използваме, разкриваме и защитаваме личните данни на клиентите,
съобразно приложимите закони и регулации за защита на данните.

Юридическо лице, отговорно за обработката на личните данни

„Скин Глоу“ ЕООД, дружество с ЕИК 206834932, седалище в гр. Банкя, ул. Булаир 58.
Телефон: 0895733983
Имейл: reception@advance-aesthetic.com

1. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1.1. Личните данни, които можем да събираме от клиентите, включват, но не се
ограничават само до: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, информация
за медицинско състояние, прием на медикаменти и други данни, необходими за
предоставянето на услугите в центъра.


1.2. Събраните лични данни се използват само за целите, за които са предоставени,
като например записване на клиенти, предоставяне на безопасни услуги, обработка
на плащания, комуникация с клиентите и подобряване на предоставяните услуги.

2. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1. Личните данни на клиентите няма да бъдат разкривани на трети страни, освен
ако не е необходимо съгласно приложимите закони на Република България или с
изричното съгласие на клиента.

3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1. Прилагаме технически и организационни мерки за защита на личните данни от
неправомерен достъп, загуба или разкриване.


3.2. Съхраняваме личните данни само за периодите, необходими за изпълнение на
целите, за които са събрани, или според изискванията на приложимото
законодателство на Република България.

4. ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ

4.1. Клиентите имат право да поискат достъп до своите лични данни, да ги
коригират или изтрият, както и да упражнят други права, предоставени от
законодателството на Република България.

4.2. Клиентите могат да се обърнат към нас, ако имат въпроси или запитвания
относно обработката на личните им данни. Клиентите могат да се обърнат към нас,
ако имат въпроси или запитвания относно обработката на личните им данни или
упражняването на техните права.

5. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГУРНОСТ

5.1. В естетичния център имаме инсталирана система за видеонаблюдение в
публично достъпни зони с цел защита на клиентите, персонала и имуществото.


5.2. Не се извършва видеонаблюдение в кабинетите за извършване на процедури и
санитарно-хигиенни помещения.


5.3. Обработката на личните данни, събрани чрез видеонаблюдението, се извършва
въз основа на законни интереси на естетичния център, които включват осигуряване
на безопасна среда за всички присъстващи.


5.4. Извършваме необходимите технически и организационни мерки за защита на
видеоматериалите от неправомерен достъп, изтриване или разкриване. Само
оторизирани лица имат достъп до видеоматериалите и те се съхраняват на сигурно
място.

6. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

6.1. Можем да събираме определени лични данни от клиентите, като например име,
адрес, телефонен номер, електронна поща и предпочитания за услуги. Събраните
лични данни се използват само за целите на директния маркетинг, като например
изпращане на персонализирани промоции, новини и специални оферти, свързани с
нашите услуги.


6.2. Обработката на личните данни за директен маркетинг се извършва на
основание на съгласието на клиента, като съгласието се изразява ясно и свободно.


6.3. Клиентите имат право да оттеглят своето съгласие по всяко време, като се
свържат с нас или използват предоставените им опции за отказ от получаване на
маркетингови съобщения.


6.4. Личните данни на клиентите, събрани за целите на директния маркетинг, не се
разкриват на трети страни без изричното съгласие на клиента, освен ако не е
изискано съгласно приложимото законодателство. В някои случаи можем да
използваме външни доставчици на услуги за изпълнение на директния маркетинг,
но те са ангажирани да спазват същите принципи за защита на данните.

6.5. Прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на
личните данни от неправомерен достъп, загуба или разкриване. Само оторизирани

служители имат достъп до личните данни на клиентите и те са задължени да ги
съхраняват в тайна.

6.6. Клиентите имат право да упражнят правата си, предоставени от
законодателството на Република България, включително право на достъп,
коригиране или изтриване на личните данни.

7. ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАИЯ

7.1. Всеки клиент има право на жалба до:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

8. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Настоящата политика може да бъде променяна и актуализирана
периодично. Актуалната версия на политиката ще бъде публикувана на
уебсайта на www.advance-aesthetic.com.